جہاں روشن است از جمال محمد ۔ مولانا جامی

"نعت کائنات" سے
This is the approved revision of this page, as well as being the most recent.
:چھلانگ بطرف رہنمائی, تلاش

شاعر: مولانا عبد الرحمن جامی

نعت ِ رسول ِ کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم[ترمیم]

جہاں روشن است از جمالِ محمد

دلم تازہ گشت از وصالِ محمد


خوشا مجلس و مسجد و خانقاہے

کہ دروے بود قیل و قالِ محمد


وصفِ رخش والضحے گشت نازل

چو والیل شد زلف خالِ محمد


بروے زمین گشت سردارِ عالم

ہر آنکس کہ شد پائمالِ محمد


بجنت ہمہ حوریاں کرد نعرہ

بوقتِ شنیدن وصالِ محمد


شود پاک معصوم کلی گنہ گار

کہ در خواب بیند جمالِ محمد


بود در جہاں ہر کسے را خیال

مرا از ہمہ خوشِ خیال محمد


بصدق و صفا می تواں گشت جامیؔ

غلامِ غلامانِ آلِ محمد


مزید دیکھیے[ترمیم]

مولانا عبد الرحمن جامی